Лайлай кор хакида шеърлар туплами

Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа. Ищите, смотрите, скачивайте видео - все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео. Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube.

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Добавил: Серафима
Размер: 21.66 Mb
Скачали:2574
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Улар борки, оляпсиз нафас Яхшиларни асранг ёмонлар! Болангизга ким одоб берар Яхшиларни асранг ёмонлар! Сизни улар асраётгандек Яхшиларни асранг ёмонлар!


Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь:

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Кандай узар экан узбекнинг оти… Алпомиш йук, йигитларнинг шери йук, Чопай деса, чопадиган ери йук. Бу орзулар бир куни Амалга ошмиш ё Раб! Курашларда, ишда девкор, Бир кунгилни ололмасдан кунгли вайрон… Тог юракли йигитларни севармиш — ул, Шарти шундай эмиш.

Конларга корилди хаёл каноти, Такдирим армонлар тугулган тугун… Бу сунги умиднинг сунги имдоди: Туркистон,Туркистон,буюк хибсхона, Уз элин багрида банд этган ватан,- Орзудан бегона. Этот сайт использует файлы cookie. Ишонинг бу жангга беролмассиз дов, Ва сизга ёрдамга келмагай биров. Суратларингга караб юрак йиглайди, Уксик калбим дилм тирнайди яна. Сен ушбу бешикда хотиржам кетишинг Ва сокин яшашинг учун бил ушбуни: Кизил итлар ок никобда юрса хам, Хар хунарга кирса,гингшиб, хурса хам.

Юрт хайрон, аммо суз демокка тоб йук, Жимгина бош эгар, савол-жавоб йук. Инсон куз ёшининг йукдир салмоги… ххх. Кора ранглар остида кора котган бир нола. Келар кетар изсиз хаёт карвони, Борар лайлай кор хакида шеърлар туплами билмас хатто сорбони, Бону, сузинг дилнинг сунгги армони… Нодон булдим, нодонликда зур булдим.лайлай кор хакида шеърлар туплами

Хаёл-сароб, сени урайман, Толеимда шу колди факат…. Купдан у курмаган куёш юзини, Купдан унга кулиб бокмаган осмон. Эркак она пойидан истар жаннат, Эр босган из аёлига кифоят!

Увол кетмас тукилган кон,оз колди! Сенсиз йиглаб юрак бедор, Киёматга колди дийдор Нахот каддин букмаган эл букилди… Киличимни келтир,углим Хумоюн!


СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ БЕСПЛАТНО

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Hazil sher Abdusalom Nabiyev Вахм босган хаёл урар узин харён… Кел, эй такдир, сенга колди энг сунгги суз. Укинмайман, Такдирим хам бокди кулиб, Ватаним лайлай кор хакида шеърлар туплами, Элатим бор, ошноларим… Армони йук йигит эдим, тукди армон- Юрагимга бир гузалнинг карашлари.

Халким куз очгунча фарёд этарман, Небилай,у кунга качон етарман, Такдирим шу экан энди нетарман… Эй дунё,мен сенга бегона булдим.ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Севгимни рад этса холим булур ёмон, Углингизман, умид билан суз ташладим… Тоглар,менга берсангиз бас юрагингиз! Хурсиникдай куринади тоглар бугун, Кирлар-кирмас, диллардаги догли тугун, Юртга келган бало билиб узин устун- Конга ташна, пичогини кайраб колди. Сен томон талпиниб — сендан кочаман.ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ
лайлай кор хакида шеърлар туплами


Кизил ит удмидир рохи саодат, Бугундан ит измин тутсин мамлакат. Жохил инсон келса юртга шохлик даъвосин килиб Билки эл холи вайрону, хамда вайрондин ёмон. Армонларим тузиб ётган чулда колдим, Хаёлларим ой ортидан йулга солдим, Не булсада сенга бокдим, умид олдим… Кел, эй такдир, сенга колди энг сунгги суз. Шивирлаб, багримга ут калаб- Борлигим кузгорсан, тулгорсан.

Важохатли дунё мендан нима истар, Нахот эзгу орзуда хам булса лайлай кор хакида шеърлар туплами, Лафзим учун даф айлади, кетдим бадар… Кел, эй такдир, сенга колди энг сунгги суз.


Лайлай кор хакида шеърлар туплами

3 Replies to “Лайлай кор хакида шеърлар туплами”

  1. Всё выше сказанное правда. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.

  2. Давно хотел у вас спросить, автор, вы где живёте? В смысле города? Если не серкет:)

  3. Абсолютно с Вами согласен. В этом что-то есть и я думаю, что это отличная идея.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *